Kontakt oss

Kom ett steg
nærmere din løsning
LURER DU PÅ NOE?

Ofte stilte spørsmål

Hvilken organisasjonsform du bør velge avhenger blant annet av om du ønsker å være ansatt i egen virksomhet, hvor stor risiko du tar, hvor stort omfang det er, eller hvor mange eiere det skal være.

Hvis du tenker å gjøre noe gjøre noe i tillegg til din normale jobb, kan et enkeltpersonforetak være ditt førstevalg.

Hvis du ser på i et langsiktig perspektiv og du forutser mulige utvidelser, kan det være greit å gå direkte på aksjeselskap.

Kort om forskjeller mellom de to formene:

Enkeltpersonforetak har en eier, er ikke en juridisk person, har ingen krav om kapital og innehaveren er personlig ansvarlig for all gjeld.

Et AS kan ha flere eiere, er en juridisk person, krever minst kr 30 000 i innskutt aksjekapital og ansvar er begrenset til denne kapitalen.

Kilde: Altinn. Valg av organisasjonsform

Nei, ikke alle virksomheter er mva pliktige. Noen har unntak og andre kan ha fritak. Dette reguleres av merverdiavgiftsloven.

For at selskapet skal bli registrerings- og merverdiavgiftspliktig må fire grunnvilkår være oppfylt:

– Omsetningen må skje som ledd i næringsvirksomhet.
– Det må omsettes varer og/eller tjenester mot vederlag.
– Omsetningen må gjelde merverdiavgiftspliktige ytelser.
– Merverdiavgiftspliktig omsetning/uttak må ha oversteget registreringsgrensen på kr 50 000 i løpet av en 12 måneders periode.

Kilde: Sticos. Når blir en virksomhet merverdiavgiftspliktig

Du trenger ikke et eget fakturaprogram. Du kan lage fakturaer i f.eks. Word/Excel, men de må skrives ut på forhåndsnummererte trykte blanketter og inneholde all påkrevd informasjon. Du må altså betale et trykkeri eller annen leverandør for disse blankettene.

Med oss som regnskapsfører kan vi hjelpe deg å lage faktura, eller du kan bruke et av våre systemer til å lage den selv. Da blir den direkte bokført i regnskapssystemet og du har færre bilag å tenke over.

Kilde: Altinn. Faktura (salgsdokuamentasjon)

Når du skal ansette en person, er det flere kostnader du må ta med i beregningen i tillegg til lønn. Oversikten nedenfor gir et estimat på hvilke kostnader som kan komme i tillegg.

For eksempel, basert på brutto månedslønn kr. 20 000, og med 4 ukers ferie:

– feriepenger minimum 10,2% kr 2.040
– arbeidsgiveravgift (høy sats) 14,1 % kr 2.820
– pensjonskostnader OTP, innskuddsbasert ordning, minimum 2 % kr 400
arbeidsgiveravgift av feriepenger og pensjonskostnadene kr 287 + kr 56
– Sum kostnader: kr 25 604

Kilde: Altinn. Hva koster en arbeidstaker

Alt jeg tar ut som lønn blir beskattet med trygdeavgift og eventuelt trinnskatt til staten, i tillegg til skatt på alminnelig inntekt. Samlet skattesats som lønnsmottaker er altså høyere enn om samme beløp hadde vært mottatt som utbytte. Til gjengjeld opparbeider jeg trygde- og pensjonsrettigheter. Selskapet må svare 14.1% arbeidsgiveravgift av utbetalt lønn, men vil kunne føre samtlige lønnsutgifter til fradrag i regnskapet før beskatning.

Dersom jeg i stedet tar ut beløpet som utbytte, beskattes dette kun som alminnelig inntekt for egen del. Men jeg opparbeider ingen trygde- og pensjonsrettigheter. Selskapet kan heller ikke føre utbytte til fradrag før beskatning.

Du må betale: MVA etter det som regulert av merverdiavgiftsloven.

Skatt for enkeltpersonforetak som betales forskuddsvis 4 ganger i året (15.03, 15.05, 15.09, 15.11).

Trygdeavgift av næringsinntekt 11,4 %

Har du blitt arbeidsledig, kan du ha rett til økonomisk støtte og hjelp til å komme i arbeid.

Er du selvstendig næringsdrivende, kan du søke om kompensasjon hvis du mister inntekt på grunn av koronasituasjonen. Er du frilanser, kan du velge om du søker dagpenger eller kompensasjon.

Fra 1. november er det endringer i reglene for hvem kan få dagpenger.

  • Blir du arbeidsledig fra 1. november eller senere, må du ha tapt minst 50 % av arbeidstiden din.
   Får du innvilget dagpenger fra et tidspunkt før 1. november er det nok at du har tapt minst 40 % av arbeidstiden din og kravet om 50 % tap får ikke betydning for deg. Har du flere arbeidsforhold, er det den samlede arbeidstiden din som må være redusert.
  • Arbeidsinntekten din må være redusert
  • Får du innvilget dagpenger før 1. november er kravet til arbeidsinntekt minst 76 013 kroner (0,75 G) de siste 12 månedene, eller 228 040 kroner (2,25 G) de 36 siste månedene.
  • Du må være reell arbeidssøker
   Dette innebærer at du som hovedregel må kunne jobbe i minst 50 prosent og være villig og i stand til å ta ethvert arbeid hvor som helst i Norge og delta i arbeidsmarkedstiltak.
  • Du må som hovedregel oppholde deg i Norge og være medlem av folketrygden
   I noen tilfeller kan du ha rett til dagpenger fra Norge selv om du ikke oppholder deg i Norge.
  • Du må være under 67 år
   Du kan få dagpenger til og med den måneden du blir 67 år. Dette har sammenheng med pensjonsalder i Norge.

Kilde: Nav. Arbeidsledig

Ja, det kan du / dere.

Skattemyndighetene har åpnet for denne muligheten fordi bedriften til en selvstendig næringsdrivende anses som «felles bedrift» når man er: gift, registrert partner eller meldepliktig samboer.

Dette gjelder når virksomheten eies av en av partene eller virksomheten er fellesskap.

Kilde: Dnb. Driver du enkeltpersonforetak og har ektefelle? Du kan dele bedriftens overskudd

Ja, i henhold til Arbeidsmiljøloven §10-7, har arbeidsgiver ansvar å sørge for at det til enhver tid foreligger «en oversikt som viser hvor mye den enkelte arbeidstaker har arbeidet. Oversikten skal være tilgjengelig for Arbeidstilsynet og arbeidstakernes tillitsvalgte»

Oversikten skal vise hvilken dag og på hvilket tidspunkt det er arbeidet, antall arbeidstimer, pauser og eventuell overtid.

Hvilken bilordning som lønner seg, kommer an på bl.a. bilens pris og vedlikeholdsutgifter og forholdet mellom lengden på privat- og yrkeskjøring. Generelt kan man si at:

Firmabil lønner seg når du har:

 • dyr bil
 • lang kjørevei mellom arbeid og hjem
 • mye privatkjøring
 • lite kjøring i jobb
 • kun statens satser for kjøregodtgjørelse

Kjøregodtgjørelse lønner seg når du har:

 • middels dyr eller billigere bil
 • kort vei mellom arbeid og hjem
 • lite privatkjøring
 • mye kjøring i jobben
 • høy fast bilgodtgjørelse

Kilde: Smartpenger. Firmabil- eller privateid bil?

Hvis selskapet eller den næringsdrivende er bosatt i et land som Norge har inngått skatteavtale med, er skatteplikten til Norge avhengig av at virksomhetsinntekten stammer fra forretningsvirksomhet som drives gjennom et fast driftssted i Norge.

Skatteberegningen for NUF, som er skattepliktig til Norge, vil avhenge av hvilken organisasjonsform det utenlandske selskapet har.

NUF = Norskregistrert Utenlandsk Foretak (Utenlandsk foretak registrert med norsk organisajonsnummer)

Kilde: Altinn. Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere

Ja, men det avhenger av ulike faktorer, blant annet: hvor foretaket er og hvor styreledelsen sitter, hvor lang er kontrakten og hvilken type av kontrakt har en å gjøre med.

Hvis selskapet eller den næringsdrivende er bosatt i et land som Norge har inngått skatteavtale med, er skatteplikten til Norge avhengig av at virksomhetsinntekten stammer fra forretningsvirksomhet som drives gjennom et fast driftssted i Norge.
Skatteberegningen for NUF, som er skattepliktig til Norge, vil avhenge av hvilken organisasjonsform det utenlandske selskapet har.

Kilde: Altinn. Skatt for norskregistrert utenlandsk foretak (NUF)

Nei, et NUF kan motta betalinger samt betale skatter og avgifter til / fra en utenlandsk konto.

Før hver lønnskjøring henter vi inn aktuelle skattekort fra systemet. Både arbeidsgiver og regnskapsfører har plikt til å holde av 50% skatt hvis arbeidstakeren ikke har skattekort utstedt av Skatteetaten. Det kan hende at skattekortet er bestilt, men ikke generert av Skatteetaten, for denne prosessen kan ta litt tid.

Kilde: Skatteetaten. Slik trekker du riktig skatt

Kildeskatt på lønn er en skatteordning for utenlandske arbeidstakere.

Du betaler kildeskatt når du har korte arbeidsopphold i Norge, eller det første året du er skattemessig bosatt i Norge.

Du må oppfylle visse krav for å være med i ordningen. Arbeidsgiveren din trekker en fast skatteprosent fra lønnen din – 25 prosent.

Dersom du ikke er med i norsk folketrygd er skatteprosenten 16,8 prosent.

Du mottar ikke skattemelding på lønn og får ikke et ordinært skatteoppgjør på lønn. I stedet sender vi deg en skattekvittering som viser hvor mye lønn og skatt arbeidsgiveren din har rapportert. Kildeskatt på lønn er en frivillig ordning.

Du kan velge å gå ut av ordningen når som helst i løpet av inntektsåret, men senest innen 30. april året etter inntektsåret.

Dersom du velger å gå ut kan du ikke bli med i ordningen igjen for det samme inntektsåret.

Kilde: Skatteetaten. Kildeskatt

Arbeidsgiver plikter å sørge for at arbeidstaker gis feriefritid på 25 virkedager.
Ferie etter ferieloven tilsvarer dermed 4 uker og 1 dag i ferietid.

Arbeidstaker plikter videre å avvikle ferie hvert år. Arbeidstakere som har fylt 60 år har krav på en uke ekstra utover 4 uker og 1 dag.

Det kan inngås skriftlig avtale om overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Ferie som i strid med lovens bestemmelser, eller som følge av foreldrepermisjon eller arbeidsuførhet ikke avvikles i løpet av ferieåret, skal overføres til påfølgende ferieår.

Kilde: Altinn. Ferie

Importert materiale kjøpt for selskapets virksomhet kan kostnadsføres i selskapet.
Varene må leveres til Norge i samsvar med tollprosedyrer.

Sykefravær må være dokumentert med sykemelding/legeerklæring.

Arbeidsgiver betaler for arbeidsgiverperioden, denne er på 16 kalenderdager fra første sykefravær.
Deretter kan du enten betale og søke om refusjon fra Nav eller Nav overtar utbetalingen.

I tillegg kan ansatte benytte egenmelding, detteer fravær uten krav til dokumentert sykemelding.
Egenmeldingen kan være på inntil 3 – tre sammenhengende dager, og i løpet av 12 kalendermåneder kan benyttes inntil 4 slike egenmeldinger.

Som arbeidsgiver kan du tilby utvidet egenmeldingsrett på inntil 8 kalenderdager. Da har arbeidstaker anledning til inntil 24 egenmeldingsdager i løpet av 12 måneder.

Kilde: Altinn. Sykefravær og sykepenger